Información ao usuario da existencia de ficheiro e solicitude do consentimento para o tratamento automatizado dos datos
En relación cos datos de carácter persoal facilitados polos interesados nos formularios habilitados neste sitio web, infórmase de que se cumpre estritamente a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e que os datos proporcionados, no seu caso, serán incluídos nun ficheiro responsabilidade de Adriana Pérez (en diante, Responsable do mesmo) para o seu tratamento conforme ás finalidades descritas nesta Política de Privacidade e nos formularios habilitados en cada caso, prestando os interesados o consentimento para devandito tratamento mediante a aceptación da presente política de privacidade ou mediante o envío de información por calquera dos medios previstos no sitio web.

Finalidade dos datos
O Responsable do ficheiro recolle determinados datos persoais que son introducidos voluntariamente polos usuarios nos formularios que existen neste sitio web. Os datos son utilizados tanto para xestionar as inscricións dos usuarios, como para poñerse en contacto con estes para notificarlles incidencias, novidades ou calquera información de interese sobre os seus servizos.

Obrigatoriedade dos datos
Os campos nos que figure un asterisco (*) nos formularios existentes son aqueles que requiren unha resposta obrigatoria e de non ser cubertos a consecuencia sería a imposibilidade de tramitar a inscrición.

Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
Os interesados poden exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, e revogar o consentimento prestado en cada caso para o tratamento e/ou cesión dos seus datos, en calquera momento solicitándoo por correo electrónico a Adriana Pérez no seguinte enderezo: adri@expoplanetarium.net. En todo caso, deberá acompañarse a solicitude dunha copia do documento oficial que acredite a identidade do titular dos datos.

Responsable do tratamento
O Responsable do tratamento dos datos é Adriana Pérez. O Responsable do tratamento inscribiu debidamente os seus ficheiros na Axencia Española de Protección de Datos, podéndose consultar os mesmos en www.agpd.es

Cesión de datos
Os datos proporcionados polos interesados non son cedidos a terceiros, salvo que se autorice expresamente ao Responsable do ficheiro, e só se comunican, no seu caso, para poder xestionar os servizos que solicitan os usuarios. A comunicación dos datos está ligada coa finalidade mesma para a que os datos foron introducidos e polo tanto relacionada coa libre e lexítima aceptación da relación xurídica existente entre os interesados e o Responsable do ficheiro; o seu desenvolvemento, cumprimento e control implican necesariamente a conexión dos datos e inclúe a transmisión necesaria dos mesmos. Mediante a aceptación da presente política de privacidade os interesados declaran ser informados e consenten, sen reservas, á comunicación dos seus datos nos términos indicados nesta cláusula. Os interesados poden revogar o consentimento prestado tal e como se sinala na presente política. Os usuarios deben absterse de proporcionar datos persoais doutras persoas, salvo que estean expresamente autorizados por estas para facilitalos. O Responsable do ficheiro poderá dirixirse en calquera momento aos usuarios para que acrediten a existencia e contido das autorizacións mencionadas.

Seguridade
O Responsable do ficheiro asegura a absoluta confidencialidade e privacidade dos datos persoais tratados, adoptando para iso as medidas de seguridade, de índole técnica e/ou organizativa, necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos, garantindo así a seguridade dos datos. O Responsable do ficheiro non responderá en ningún caso das incidencias que poidan xurdir en torno aos datos persoais cando se deriven ben dun ataque ou acceso non autorizado aos sistemas de tal forma que sexa imposible de detectar polas medidas de seguridade implantadas.

Cookies
O Responsable do ficheiro unicamente utiliza, no seu caso, cookies para efectuar o intercambio de datos a través de redes de comunicacións electrónicas, ou cando estas son estritamente necesarias para a prestación dunha funcionalidade, que forma parte dun servizo da sociedade da información, expresamente solicitada polo usuario. En caso que o uso das cookies non cumprise algunha das finalidades indicadas, o Responsable do ficheiro solicitará o consentimento informado do usuario para a utilización de devanditos dispositivos de almacenamento e recuperación de datos no seu equipo (p.ex. mediante unha ventá emerxente ou a configuración polo usuario do navegador ou doutras aplicacións, durante a súa instalación ou actualización). As cookies que se utilizan non conteñen información persoal que identifique ao usuario. En calquera caso, o usuario pode configurar o seu navegador para que non se lle instalen cookies ou para recibir un aviso en pantalla cada vez que unha cookie queira instalarse, podendo decidir en cada momento se a quere aceptar ou non.

Veracidade dos datos
Os usuarios son responsables da veracidade dos datos proporcionados, comprometéndose a non introducir datos falsos e a proceder á modificación dos mesmos se fose necesario.